Sofly Watch & Clock LTD


Sofly Watch & Clock LTD

Sofly Watch & Clock LTD

  • XEM:25
  • LIÊN HỆ:0

Sofly is a family owned business in China. For over 5 years, our company has committed itself to provide a wide range of affordable watch parts globally.

Tên công ty Sofly Watch & Clock LTD
Địa chỉ
14th Yadunbei Guangzhou Guangdong China
Điện thoại vtown.vn 18620212114
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục