NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE


NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE

NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE

  • XEM:229
  • LIÊN HỆ:6

Tên công ty NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE
Địa chỉ
2F Quoc Oai Fresh water factory, Thach That Industrial Park, Quoc Oai
Chi nhánh
  • Tên chi nhánh: NIPPON EXPRESS VIETNAM CO., LTD. Que Vo Office
  • Địa chỉ:
  • Tỉnh/TP: Bắc Ninh
  • Quốc gia: Việt Nam
Hỗ trợ ngôn ngữ
Nhật

Hạng Mục